Poprawa i korekta prac magisterskich, licencjackich

Prace magisterskie pisane dla studentów, pomoc w pisaniu prac

ANALIZA EKONOMICZNA

Analiza jest metodą poznawczą obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie powiązań pomiędzy tymi elementami (zależności przyczynowo skutkowe)

Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie możemy podzielid według różnorodnych kryteriów (rys.2). Najważniejsze z nich to:
- przeznaczenie analiz,
- czas, którego dotyczą,
- zastosowane metody badawcze,
- szczegółowośd opracowania,

Analiza ekonomiczna to:

1) Analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.
2) Dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stosowanie diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie.
3) Opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej.
Analiza ekonomiczna polega głównie na "odczytywaniu" wskaźników ekonomicznych tzn. na interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych..

Rzeczą analizy ekonomicznej jest stworzenie takiego zespołu metod poznawczych i środków badawczych, które umożliwiły by szybkie a równocześnie konkretne i uzasadnione opracowanie wniosków mogących być podstawą właściwych operatywnych decyzji.


Analiza ekonomiczna zmierza do ustalenia czy i w jakim stopniu działalność gospodarcza pozostaje w zgodności z zasadą racjonalnego działania; dotyczy to stanu osiągniętego jak i projektów przyszłego działania.

Analiza ekonomiczna jest procesem rozkładu i może mieć dwojaki charakter:
- może być procesem fizycznym
- może być procesem abstrakcyjnym.

Funkcje analizy ekonomicznej:

1. Funkcja poznawcza
2. Funkcja informacyjna - przywołuje dualizm rozumienia analizy ekonomicznej, analiza ekonomiczna tworzy pewien system informacji (wymiar, o którym często się zapomina); dokładność wyniku zależy od systemu informacyjnego jaki się zbuduje ( dokładność i ilość danych)
3. Funkcja kontrolna - nie kontrola
4. Funkcja oceniająca
5. Funkcja decyzyjna

Analiza ekonomiczna dzieli się na:

I Analiza finansowa - w jej zakresie znajdują się kategorie o charakterze finansowym i wynikowym.
II Analiza techniczno-ekonomiczna - zajmuje się procesem produkcji oraz szeroko rozumianymi zasobami.

Podstawowe etapy procedury analizy ekonomicznej:

1. Zdefiniowanie obiektu badań
2. Wybór kryterium oceny
3. Wybór adekwatnej miary
4. Ustalenie wzorca odniesienia
5. Określenie odchyleń
6. Postawienie wstępnej hipotezy, sformułowanie modelu i przeprowadzenie analizy przyczynowej
7. Postawienie diagnozy
8. Ustalenie działań racjonalizujących

Wskaźniki ekonomiczne:
1. Czas
- statyczne
- dynamiczne
. przy podstawie stałej
. przy podstawie łańcuchowej
- bieżące
- okresowe
- problemowe
2. Pojemność: pole recepcji
- syntetyczne
- cząstkowe
Pojemność: pole decyzji
- sterowne
- niesterowne
3. Budowa
- brutto
- netto
- ilościowe (bezwzględne, kwantytywne)
- jakościowe (względne, kwalifikatywne)
4. Jednostka
- pieniężne
- naturalne
- umowne
ODCHYLENIA
ISTOTNE NIEISTOTNE
ZALEŻNE NIEZALEŻNE
KORZYSTNE NIEKORZYSTNE

Ogólne zasady sporządzania analizy ekonomicznej:

1. Obiektywizm
2. Istotność
3. Wiarygodność
4. Zwięzłość i przejrzystość
5. Kompleksowość
6. Aktualność

Trzy sposoby prezentacji analizy:

1. Liczbami - szeregi, tablice
2. Opisem - daje możliwość ujawnienia wniosków z analizy jakościowej, ze wskaźników
niemieżalnych.
3. Graficznie - pozwala na daleko idące skrócenie czasu percepcji

Źródła danych do analizy:

1. Ewidencyjne
- pierwotne
- wtórne
2. Pozaewidencyjne
- wewnętrzne
- zewnętrzne
lub również
- pierwotne
- wtórne

Koszty i zyski przedsiębiorstwa:

Koszty są ważnym kryterium i miernikiem oceny efektywności przedsiębiorstwa. Ich zastosowanie w praktyce zarządzania wydaje się być nieograniczone. W analizie kosztów produkcji na potrzeby zarządzania dzielimy je na koszty: całkowite, przeciętne, jednostkowe, krańcowe, stałe i zmienne. Koszty te są określony sposób powiązane ze sobą.
Znajomość różnorodnych kosztów produkcji i związków zachodzących pomiędzy nimi jest niezbędna do prowadzenia analizy efektywności przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysku przez nie na określonym rynku oraz w krótkim i długim okresie.
Analizując koszty produkcji w krótkim okresie, założyć trzeba stały poziom przynajmniej jednego czynnika produkcji. Przy tym założeniu każdy wzrost produkcji napotyka prawo spadających dochodów, w związku z czym rosną koszty produkcji.
Natomiast, analiza kosztów długim okresie czasu dotyczy tych sytuacji, w których przedsiębiorstwo zmienia nie tylko produkcję, lecz także strukturę kapitału. Zmiany te dotyczą wielkości i struktury takich czynników wytwórczych, jak: maszyny, budynki, budowle, ziemia itp. W długim okresie przedsiębiorstwo zmienia więc wielkość i strukturę swojego wyposażenia kapitałowego.
W analizie kosztów produkcji w długim okresie zasadnicza rolę odgrywa kategoria przeciętnych kosztów całkowitych.

analiza ekonomiczna 3>

© 2007-2012 audiobooki i ebooki